Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Social Okay, gevestigd te Haarlem. 

KVK-nummer: 78590159

BTW-nummer: NL003350397B17


Versie geldig vanaf 15-07-2020

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Social Okay. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Social Okay. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 
1.3 Social Okay garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

 

2. Levering

2.1 Levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.2 Bij bezorging aan huis geldt tijdens het leverproces het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.   

2.3 Alle op de site genoemde termijnen zijn indicaties. Aan de genoemde termijnen kunnen om die reden ook geen rechten worden ontleend. 
2.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van adresgegevens.   

2.5 Bezorg - en transportkosten worden betaald door de klant tenzij anders vermeld.

 

3. Prijzen en betaling

3.1 De prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.3 Alle prijzen op de website zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.
3.4 Voor aanvragen buiten de standaard aangeboden producten en combinaties, kan een administratie fee worden gerekend boven op de verkoopprijs.

3.5 Voor zakelijke klanten is het enkel mogelijk om vooraf te betalen.  

 

4. Herroepingsrecht en annulering

4.1 Enkel particuliere kopers van het product hebben het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. Indien de particuliere koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Social Okay heeft teruggezonden, is de koop een feit. Als de particuliere koper over is gegaan tot retourneren, moet dit binnen de termijn van 14 werkdagen gemeld worden aan Social Okay. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en verkerend in nieuwstaat. Indien de producten bij de particuliere koper zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Social Okay er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

4.2 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke klanten.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die volgens specificatie van de koper zijn gemaakt, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

4.4 Een opdracht kan door zakelijke kopers geannuleerd worden vanaf moment van bestelling tot moment van verzending. Bij een annulering kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht tot 30% van de totale koopsom. Deze kosten zullen worden verrekend bij de terugbetaling op het bij ons bekende rekeningnummer binnen 14 dagen na moment van annulering. 
4.5 Aanmelden van een retour of annulering geschiedt via het contactformulier op de pagina 'Retourbeleid'.

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Social Okay, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Social Okay. Social Okay zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
5.2 Social Okay respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite/webshop en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

6. Garantie en conformiteit

6.1 Social Okay staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst. 
6.2 De koper is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde producten verkeerd of incompleet zijn, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot retour aan Social Okay) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Social Okay. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Bij ingebruiknemen na constatering van gebreke, beschadiging na constatering van gebreke, of doorverkoop na constatering van gebreke, vervalt het recht tot reclamering terugzending in zijn geheel 
6.3 Indien de klachten van de koper door Social Okay gegrond worden bevonden, zal Social Okay naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de koper een regeling treffen over een schadevergoeding.

 

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Social Okay en een koper/klant komt tot stand nadat een bestelling door Social Okay op haalbaarheid is beoordeeld. 
7.2 Social Okay behoudt zich het recht om zonder enige opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren na vooruitbetaling.

 

8. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Social Okay gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.  

 

9. Overmacht

9.1 Social Okay is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak welke in redelijkheid niet voor het risico van Social Okay gerekend kan worden. Vertraging of wanprestatie door de postbezorger, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer gelden en ziekte van personeel gelden als overmacht. 
9.3 Social Okay behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Social Okay enige boete of schadevergoeding verschuldigd aan de koper. 
9.4 Indien Social Okay bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk heeft voldaan aan haar verplichtingen, is zij gerechtigd het reeds geleverde/leverbare deel afzonderlijk te factureren.

10. Product gebruik

10.1 De polsbandjes dienen enkel te worden gedragen om de pols. Contact met zonlicht, water of andere stoffen/materialen is op eigen risico.

10.2 De polsbandjes buiten bereik van kinderen houden.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Social Okay is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel en voor overige schade voor zover ontstaan door opzet, grove schuld of onjuist gebruik. Aansprakelijkheid van Social Okay voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan hiervoor bedoeld wordt uitdrukkelijk uitgesloten.